Regulamin serwisu AmperHost.pl

Regulamin z dnia 28.07.2022, ostatnia aktualizacja: 08.11.2022

1. Postanowienia ogólne

1. Serwis amperhost.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Definicje

1. Użytkownik (Klient) - osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
2. Usługodawca (Operator serwisu, Administrator) - osoba fizyczna prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą
na stronie www.amperhost.pl - Aleksander Lorek, ul. Leśna 24, 46-024 Jełowa.
3. Usługa - udostępnianie przez operatora serwisu dla użytkownika usług internetowych i zasobów serwerów hostingu.
4. Serwer hostingu - urządzenie (serwer) wykorzystywany do udostępnia usługi hostingu za pośrednictwem sieci Internet.
5. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne (komputer, tablet, telefon komórkowy, itd.) wyposażone w
oprogramowanie oraz dostęp do Internetu wykorzystywane przez Użytkownika.
6. Zamówienie – zlecenie aktywacji wybranej usługi złożone przez Użytkownika.
7. Umowa Sprzedaży Usługi – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem.

3.Warunki świadczenia usług

1. Użytkownik wybierając usługę zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z usługą i wybrania konfiguracji odpowiadającej jego potrzebom.
2. Usługodawca oferuje również rozwiązania niestandardowe za dodatkową opłatą tzn. dodatkowa pamięć RAM, przestrzeń dyskowa, itp
3. Paramentry oferowanych usług mogą podlegać zmianom. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformawania o tym Użytkownika.
4. Kopie zapasowe nie są wykonywane automatycznie, należy utworzyć je ręcznie lub skonfigurować harmonogram, który będzie automatycznie tworzył kopie zapasowe.
5. Usługodawca nie daje gwarancji ciągłości działania Usługi. Dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy w działaniu zdarzały się jak najrzadziej.
6. Możliwy chwilowy brak dostępu do Usługi to m.in. prace techniczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub internetu do Serwera hostingu, awaria
sprzętu/oprogramowania, ataki DDoS lub ataki innego typu.
7. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za pliki lub dane przechowywane na Serwerze, Operator nie jest odpowiedzialny za nierozważne udostępnianie plików w
w internecie przez użytkownika oraz wyciekami poufnych danych spowodowanych przez nieostrożne udostępnianie plików innych osobom przez Użytkownika. Operator w żadnych stopniu nie ingeruje w pliki Użytkownika przechowywanych na zakupionej Usłudze.
8. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać serwera do uruchamiania innych oprogramowań niż tych, do których ma służyć. Przykładowo na serwerze gry Minecraft możecie być hostowany tylko i wyłącznie serwer gry Minecraft.
9. Do obsługi zakupionej usługi Użytkownik musi posiadać Urządzenie końcowe z dostępem do internetu i odpowiednim oprogramowaniem (przeglądarka internetowa).
10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad regulaminu lub rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji na temat hostingu Administrator ma prawo do zablokowania zakupionej
przez Użytkownika bez zwrotu pieniędzy i zablokowania dostępu do chatu hostingowego.

4. Realizacja zamówień, rozliczenia i płatności

1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia zobawiązany jest wskazać Usługę, którą chce zakupić, metodę płatności
oraz zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności na stronie www.amperhost.pl
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży Usługi następuje w chwili dokonania płatności za Usługę.
3. Usługodawca udostępnia możliwości dokonywania bezpiecznych płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności tip4stream.pl
obsługująca powszechnie dostępne metody płatności jak karta płatnicza, przelew, Blik, Paysafecard.
4. Usługa aktywowana jest jedynie na czas określony. Cyklem rozliczeniowym jest 1 miesiąc (30 dni).
Po upływie cyklu rozliczeniowego Usługa zostanie zawieszona i będzie dostępna do przedłużenia przez następne 7 dni po czym
zostanie bezpowrotnie usunięta z wszystkimi danymi przechowywanymi przez użytkownika.
5.Po zakończeniu przygotowania zamówionej usługi usługodawca wysyła użytkownikowi dane dostępowe niezbędne do skorzystania z usługi (login, hasło).
Otrzymane hasło powinno być zostać przez użytkownika niezwłocznie zmienione, zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami bezpieczeństwa i poufności.
Udostępnianie danych do logowania osobom trzecim jest zabronione.
6. W przypadku zakończenia działania Usługi wszystkie dane są usuwane z konta użytkownika oraz z serwera usługodawcy po upłynięciu 7 dni od wygaśnięcia Usługi.

5. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od zakupienia Usługi drogą mailową na adres e-mail [email protected]
lub skontaktowaniu się na komunikatorze Discord.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) dane klienta tj. imię i nazwisko, nazwa użytkownika (w przypadku reklamacji konta WWW) oraz dane kontaktowe
b) informacje o usłudze
c) przyczyna reklamacji, tj. opis wady, okoliczności, data i godzina wystąpienia, itd.
d) żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją (wymiana usługi, rekompensata, rabat, itd.)
3. W przypadku gdy reklamacja jest uzasadniona Usługodawca pokrywa koszty wymiany Usługi na wolną od wad, zwraca środki do osobistego portfela Użytkownika
lub udziela rabatu na zakup Usług lub rekompensaty.
4. Rabat nie może przekroczyć ceny danej Usługi na okres 1 miesiąca.

6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawierane są zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polski.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

O nas

AmperHost to hosting WWW, Minecraft oraz botów Discord. Oferujemy duże zasoby w niskich cenach.

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Builder