Polityka prywatności serwisu AmperHost.pl

Polityka prywatności z dnia 28.07.2022, ostatnia aktualizacja: 28.03.2023

1. Definicje

1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
2. Operator serwisu (Usługodawca, Administrator) - podmiot świadczący usługę.
3. Usługa hostingu - udostępnianie przez Operatora serwisu dla Użytkownika usług internetowych i
zasobów serwerów hostingu, w szczególności serwerów gier.
4. Serwis WWW - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych
w Internecie za pośrednictwem usługi WWW.
5. Serwer hostingu – urządzenie (serwer) wykorzystywany do udostępnia usługi za
pośrednictwem sieci Internet.
6. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne (komputer, tablet, telefon komórkowy etc.)
wyposażone w oprogramowanie oraz dostęp do Internetu wykorzystywane przez użytkownika.
7. Ciasteczka (pliki cookies) – pliki w których przechowywane są ustawienia i inne informacje
wykorzystywane na odwiedzanych stronach.
8. Administrator danych - podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
9. RODO (GDPR) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
10. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej.
Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.
11. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
zmienianie, usuwanie, w szczególności te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
12. Zgoda - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą,
w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

2. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy usług hostingu oraz serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem URL: www.amperhost.pl oraz www.panel.net.pl
2. Operatorem serwisu jest Aleksander Lorek zamieszkały w Jełowa.
3. Kontakt do administratora danych:
・E-mail: [email protected]
・Chat: Discord, Telegram
4. Operator serwisu jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
・Realizacja zamówionych usług
・Personalizacja usługi dla użytkownika
・Umożliwienie logowania do serwisu
・Obsługa płatności
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
・Poprzez dobrowolne przekazanie informacji od użytkownika na chacie Discord lub poprzez e-mail.
・Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora serwisu
・Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora serwisu

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i
mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe
odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

1. Dane gromadzone podczas rejestracji nowego użytkownika na potrzeby przygotowania dostępu do usługi hostingu lub powiązanego serwisu:
・Nick / login / pseudonim
・Avatar / zdjęcie profilowe
・Adres e-mail
2. Weryfikacja poprawności przekazanych danych nie jest w żaden sposób weryfikowana przez Administratora danych (np. poprzez sprawdzanie dokumentu tożsamości).
3. Dane gromadzone automatycznie:
・Adres IP
・Model urządzenia, typ, system operacyjny
・Przeglądarka internetowa
・Aktywność
・Adres strony odsyłającej
・Dane widoczne na stronie operatora płatności/banku (dane przelewu)

5. Hosting

1. Usługa hostingu serwerów wirtualnych i powiązanych usług i serwisów udostępnianych dla użytkowników odbywa się na
z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów hostingowych.
6. Informacje na temat Twoich praw i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.
2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne
do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
・osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
・firma hostingowa,
・firmy obsługująca mailingi,
・operatorzy płatności.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora:
・dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
・ich sprostowania,
・usunięcia,
・ograniczenia przetwarzania,
・oraz przenoszenia danych.
4. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

7. Informacje o logach i formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.
w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
4. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Informacja o ciasteczkach (plikach cookies)

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) które stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
・utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
・Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
・„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
6. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9. Zarządzanie ciasteczkami (plikami cookies) – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ostrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami dla przeglądarek i urządzeń mobilnych:
Google Chrome
Firefox
Opera/Opera GX
Safari (Mac)
Safari (iOS)
Edge
Internet Explorer

10. Zmiany w polityce prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności.
2. Wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności będą publikowana na stronie serwisu WWW i wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie.
3. Zmiany w zakresie plików cookies oraz danych anonimowych nie wymagają informowania użytkowników.
4. Zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych będą przekazywane na chacie Discord.
5. W przypadku braku zgody na zmiany użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi w dowolnym momencie i poinformować o tym fakcie Administratora.

O nas

AmperHost to hosting serwerów VPS, gier oraz botów Discord. Oferujemy duże zasoby w niskich cenach.

Made with ‌

Drag & Drop Website Builder